Używamy plików cookies

Poprzez kliknięcie na „Akceptacja wszystkich plików cookie” jest wyrażona zgoda na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia korzystania z nawigacji strony, analizowania wykorzystania strony i wsparcia naszych działań marketingowych. Polityka Prywatności >

Ustawienia plików cookie

Centrum preferencji prywatności

Podczas odwiedzania jakiejkolwiek strony internetowej, może ona przechowywać lub pobierać informacje z przeglądarki, głównie w formie plików cookie. Informacje te mogą dotyczyć użytkownika, jego preferencji lub urządzenia i są najczęściej wykorzystywane w celu zapewnienia, że witryna będzie działać tak, jak tego oczekują użytkownicy. Informacje zazwyczaj nie identyfikują bezpośrednio użytkownika, ale mogą zapewnić mu bardziej spersonalizowane doświadczenie w sieci. Ponieważ szanujemy prawo użytkownika do prywatności, użytkownik może zrezygnować z akceptowania niektórych rodzajów plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej i zmienić nasze ustawienia domyślne, należy kliknąć na poszczególne nagłówki kategorii. Jednakże blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na doświadczenia użytkownika związane z witryną i usługami, które możemy zaoferować.
Więcej informacji

Zarządzaj preferencjami zgody

+ - Ściśle niezbędne pliki cookie
Zawsze aktywne
Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.
+ - Pliki cookie wydajności
Te pliki cookie umożliwiają nam zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i tym samym anonimowe. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą stronę internetową.
Strefa konkursowa dla mechaników i sprzedawców

Regulamin

Powrót

FILTRON STREFA PRACOWNIKA - Regulamin Strefy konkursowej dla mechaników i sprzedawców (dalej jako: „Strefa konkursowa”)

„Strefa konkursowa” to program skierowany dla osób fizycznych - pracowników (m.in. mechaników, sprzedawców) lub właścicieli firmy sprzedających i/lub wymieniających filtry marki FILTRON, uczestniczących w programie promocyjnym FILTRON BENEFIT, w ramach której organizowane są i będą cykliczne konkursy (dalej jako: „Konkursy”) na zasadach określonych szczegółowo na dedykowanej stronie www.konkursy.filtron.pl 

§ 1. Organizator
1. Organizatorem „Strefy konkursowej” jest MANN+HUMMEL FT Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Gostyniu (Polska) przy ul. Wrocławskiej 145, 63-800 Gostyń, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000674026, NIP: 696-14-13-485 zwana dalej „Organizatorem”.
2. W „Konkursach” prowadzonych w ramach „Strefy konkursowej” Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
3. „Strefa konkursowa” prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. „Strefa konkursowa” i „Konkursy” stanowią przedsięwzięcie marketingowe mające na celu budowanie relacji z Uczestnikami, kształtowanie wizerunku marki i promocję produktów Organizatora (filtrów marki FILTRON) oraz wyłonienie najlepszych Uczestników w „Konkursach”.

§ 2. Uczestnicy
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”) będące pracownikami (m.in. mechanikami, sprzedawcami) lub właścicielami firm sprzedających i/lub wymieniających filtry marki FITRON, uczestniczących w programie promocyjnym FILTRON BENEFIT (dalej jako: „FILTRON BENEFIT”). Dopuszcza się przy tym zgłoszenie jako Uczestnika również samego przedsiębiorcy indywidualnego - osoby fizycznej prowadzącej sprzedaż ww. filtrów lub osoby wykonującej na rzecz samego przedsiębiorcy pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej.
2. W przypadku zaprzestania świadczenia pracy przez Uczestnika „Strefy konkursowej” na rzecz Uczestnika „FILTRON BENEFIT” i w przypadku poinformowania o takim fakcie Organizatora przez Uczestnika „FILTRON BENEFIT”, Uczestnik „Strefy konkursowej” zostanie usunięty.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z „Strefy konkursowej” oraz pozbawienia ewentualnego prawa do nagrody Uczestnika, który nie spełniał regulaminowych warunków uczestnictwa w „Strefie konkursowej” w momencie przystąpienia lub przestał je spełniać w okresie trwania Konkursu - chyba że Regulamin stanowi inaczej.
4. W Konkursie nie biorą udziału pracownicy Organizatora oraz firmy, której Organizator zlecił wykonanie i prowadzenie „Strefy konkursowej”.

§3. Przystąpienie do „Strefy konkursowej”
1. Wstępnego zaproszenia do „Strefy konkursowej” może dokonać Uczestnik „FILTRON BENEFIT”, który na swoim profilu na stronie www.benefit.filtron.pl może podać imię, nazwisko, e-mail i tel. swojego pracownika, do którego na wskazany adres e-mail Organizator w imieniu swoim i Uczestnika „FILTRON BENEFIT” wyśle zaproszenie do uczestnictwa w „Strefie konkursowej”. Osoba zgłaszająca innego Uczestnika zobowiązana jest do pozyskania wszelkich zgód Uczestnika opisanych pod zgłoszeniem i odpowiada za zgodność z prawem przekazania i przetwarzania danych takiego Uczestnika.
2. Korzystając z zaproszenia wymienionego w punkcie 1. powyżej lub samodzielnie wchodząc na stronę www.konkursy.filtron.pl Uczestnik dokonuje rejestracji w „Strefie konkursowej” wypełniając poprawnie przygotowany w tym celu formularz rejestracyjny. Osoba rejestrująca się jest zobowiązana do podania swoich danych: imię, nazwisko, adres e-mail, nr tel., określenia na jakim stanowisku pracuje (mechanik, sprzedawca, inne - jakie?), ustalenia hasła dostępu do swojego profilu Uczestnika, podania numeru NIP swojego pracodawcy oraz zaakceptowania wymaganych zgód dotyczących m.in. akceptacji Regulaminu, ochrony danych osobowych, możliwości komunikacji Organizatora z Uczestnikiem, szczegółowo określonych w formularzu rejestracyjnym. 
3. Na podstawie podanego numeru NIP Organizator dokona weryfikacji, czy osoba zgłaszana jest pracownikiem firmy aktywnego uczestnika „FILTRON BENEFIT”, co ma istotny wpływ na możliwość odebrania ewentualnych nagród w „Konkursach”.
4. Uczestnik [osoba zgłoszona] będzie miał prawo do odbioru ewentualnej nagrody w „Konkursach” pod warunkiem, że w czasie rozstrzygnięcia danego „Konkursu”, jego pracodawca [w tym na podstawie cywilnoprawnej] będzie aktywnym uczestnikiem „FILTRON BENEFIT”. W interesie Uczestnika jest przekonanie swojego pracodawcy do aktywnego udziału w „FILTRON BENEFIT” - tylko wtedy Uczestnik ma pewność, że otrzyma ewentualne wszystkie nagrody wygrane w „Konkursach”.
5. Warunkiem pełnoprawnego uczestnictwa w „Strefie konkursowej” jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, o którym mowa w §3. pkt. 2 wraz z akceptacją zgód przez Uczestników na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, a następnie aktywacja profili Uczestników poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego przez Organizatora na adres e-mail podany przez osobę zgłaszającą w formularzu rejestracyjnym oraz pracowanie w firmie aktywnego Uczestnika „FILTRON BENEFIT”.
6. Uczestnik może dołączyć do „Strefy konkursowej” w każdym momencie jej trwania nie tracąc szansy na nagrody w tych „Konkursach”, które jeszcze się nie rozpoczęły, bądź właśnie trwają.
7. Uczestnik „Strefy konkursowej” może mieć tylko jedno konto (profil). 

§ 4. Zasady „Strefy konkursowej”
1. Czas trwania: 7 miesięcy - od 1 marca do 30 września 2023 r.
2. Strona internetowa www.konkursy.filtron.pl jest jedynym miejscem i serwisem, na którym Organizator w ramach „Strefy konkursowej” prowadził będzie dla Uczestników Konkursy na zasadach określonych szczegółowo na ww. stronie.
3. Każdy Konkurs ma przede wszystkim dostarczyć Uczestnikom dobrej zabawy i jest tworzony z myślą o Uczestnikach, którzy pomagają Organizatorowi budować rynkową przewagę i wzmacniać obecność produktów i marki FILTRON w hurtowniach, sklepach oraz warsztatach motoryzacyjnych. W każdej konkurencji najcenniejszymi staną się: kreatywność, dowcip, otwartość, ale również wiedza.
4. Organizator określi dla każdego z Konkursów czas ich trwania.
5. Organizator prowadził będzie Konkursy, w których zadanie polegać będzie na dokonaniu zgłoszenia tylko i wyłącznie na profilu Uczestnika poprzez np. przesłanie (załadowanie/zaimportowanie) zdjęcia o określonej przez Organizatora tematyce, podaniu kreatywnej wypowiedzi na zadany temat, odpowiadaniu na pytania z zakresu filtracji, oferty FILTRON, czy wzięcie udziału w innej aktywności szczegółowo określonej na stronie www.konkursy.filtron.pl
6. Podczas zgłoszenia do udziału w danym Konkursie Uczestnik każdorazowo oświadcza, iż treść zgłoszenia (zdjęcie i/lub dołączony tekst) nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada Uczestnik.
7. W większości Konkursów Uczestnik może wysłać więcej niż jedno zgłoszenie, np. w Konkursach zdjęciowych i/lub tekstowych Uczestnik może wysyłać nieskończoną liczbę swoich prac.
8. Uczestnik danego Konkursu niezależnie od liczby nadesłanych zgłoszeń może wygrać maksymalnie jedną nagrodę w danym Konkursie. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie imienia i nazwiska w przypadku wygranej. Przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z udzieleniem Administratorowi nieograniczonej w czasie i terytorialnie nieodpłatnej licencji na pracę w zakresie jej publikowania oraz wykorzystywania w materiałach marketingowo-promocyjnych Administratora.
9. Po dokonaniu zgłoszenia w Konkursie Uczestnik widzi swoje zgłoszenie od razu na swoim profilu Uczestnika w zakładce „Twoje zgłoszenia”, natomiast w strefie ogólnodostępnej zgłoszenie będzie widoczne po akceptacji przez Organizatora w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia. Organizator nie zaakceptuje zgłoszeń niezwiązanych z tematem zadania konkursowego, zawierających wulgarne treści itp.
10. Wszystkie zgłoszenia wymagające oceny będą oceniane przez niezależne jury, w skład którego będą wchodzić specjaliści ze strony Organizatora.
11. Lista laureatów (imiona i nazwiska) danego Konkursu zostanie opublikowana do 10 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń do danego Konkursu na stronie www.konkursy.filtron.pl, a do każdego z laureatów zostanie wysłane powiadomienie o wygranej za pomocą wiadomości email.
12. Organizator w każdym z Konkursów nagrodzi 10 laureatów. Trzech najlepszych Uczestników w każdym z Konkursów przy spełnieniu warunku określonego w §3. pkt. 4. otrzyma karty podarunkowe Allegro o wartości 500 zł każda. Kolejnych 7 Uczestników otrzyma materiały reklamowe z logo FILTRON określone każdorazowo w zasadach danego Konkursu na stronie www.konkursy.filtron.pl. W przypadku nagród wymagających podania przez Uczestnika rozmiaru wybieranej nagrody, np. bluzy polar, Uczestnik musi tego dokonać na swoim profilu Uczestnika, drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 7 dni od dnia opublikowania listy laureatów danego Konkursu. Nie podanie rozmiaru nagrody w ww. terminie powoduje utratę prawa Uczestnika do nagrody.
13. W przypadku, gdy laureat Konkursu pracuje w firmie, która nie jest aktywnym Uczestnikiem „FILTRON BENEFIT”, wysyłka jego nagrody zostanie wstrzymana do momentu dopełnienia tej formalności. W przypadku braku aktywacji Uczestnika „FILTRON BENEFIT” w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu Uczestnik straci prawo do nagrody wygranej w danym Konkursie.
14. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na adres firmy, w której pracuje Uczestnik, w ciągu 30 dni od dnia publikacji listy laureatów, pod warunkiem spełnienia zapisów określonych w § 4 pkt. 12. i 13.
15. Dowodem wydania nagrody będzie protokół odbioru nagrody lub potwierdzenie odbioru przesyłki pocztowej/kurierskiej opatrzony podpisem Uczestnika lub osoby upoważnionej przez Uczestnika do odebrania nagrody w jego imieniu, lub osoby upoważnionej do podjęcia korespondencji w firmie, w której pracuje Uczestnik.
16. Brak możliwości doręczenia nagrody, spowodowany nieprawidłowością wskazanego adresu, powoduje przepadek nagrody na rzecz Organizatora.
17. Organizator będzie informował Uczestników o starcie nowych Konkursów na adres e-mail podany w profilu Uczestnika oraz w wiadomościach na profilu Uczestnika. Najpilniejsze informacje będą przesyłane przez Organizatora do Uczestnika SMS-em.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w „Strefie konkursowej" wymaga wyrażenia zgody Uczestnika na warunki określone niniejszym Regulaminem.
2. Poprzez potwierdzenie przystąpienia do „Strefy konkursowej” Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie (w tym także dalsze powierzanie) danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym do „Strefy konkursowej” przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia „Strefy konkursowej” oraz ewentualnych dodatkowych działań promocyjnych, o których mowa poniżej w pkt. 4. Powierzenie przez Organizatora danych osobowych dopuszczalne jest jedynie wobec podmiotów trzecich zaangażowanych w realizację „Strefy konkursowej” i podlega zasadom określonym w RODO, ustawie o ochronie danych osobowych lub w innym akcie prawnym obowiązującym w czasie trwania „Strefy konkursowej”. Uczestnik wyraża również zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących „Strefy konkursowej” i prowadzonych w jego zakresie działań promocyjnych określonych poniżej w pkt. 4 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności SMS-owych informacji, przesyłanych przez Organizatora lub podmiot, któremu Organizator zleci wykonanie powyższych czynności. Dodatkowo Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności SMS-owych informacji handlowych - przesyłanych przez Organizatora lub podmiot, któremu Organizator zleci wykonanie powyższych czynności. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach „Strefy konkursowej” i/lub otrzymywanie informacji dotyczących „Strefy konkursowej” i prowadzonych w jego zakresie działań promocyjnych określonych poniżej w pkt. 4. za pomocą elektronicznych środków komunikacji może być w każdej chwili cofnięta, lecz jest równoważna z rezygnacją Uczestnika z udziału w „Strefy konkursowej”.
3. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w „Strefie konkursowej” lub ewentualnych dodatkowych działaniach promocyjnych, o których mowa poniżej w pkt. 4. jest Organizator. Celem gromadzenia i przetwarzania danych jest przeprowadzenie „Strefy konkursowej” lub ewentualnych dodatkowych działań promocyjnych, o których mowa poniżej w pkt. 4. Każdy UCZESTNIK ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia i uzupełnienia lub żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, niemniej jest ono wymagane dla uczestniczenia w „Strefy konkursowej”.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowanie innych rywalizacji w „Strefie konkursowej” i przyznania dodatkowych nagród w czasie trwania Konkursów, o czym poinformuje Uczestników na stronie www.konkursy.filtron.pl oraz za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
5. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
6. Prawa do nagród nie można przenieść na osobę trzecią.
7. W przypadku rezygnacji z nagrody przez laureata, nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.
8. Elementem każdej z nagród przyznawanych laureatom w Konkursach jest kwota pieniężna w wysokości 11,11 % wartości nagrody. Kwota ta nie zostanie jednak wypłacona laureatom. Organizator potrąci ją przed wydaniem nagrody i jako płatnik podatku dochodowego od wartości wygranej w konkursie [zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm. - w wysokości 10 % wartości wygranej)], zgodnie z art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnicy, poprzez aktywację swych profili na stronie internetowej www.konkursy.filtron.pl, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do dokonania takiego potrącenia. Brak podania przez Uczestnika numeru PESEL, niezbędnego do wypełnienia przez Organizatora obowiązków płatnika w zakresie odprowadzenia od wartości nagrody podatku dochodowego od wygranej - wiąże się z  utratą prawa do nagrody.
9. Pełny regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.konkursy.filtron.pl
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w „Strefie konkursowej”. Zmiany zostaną udostępnione Uczestnikom w analogiczny sposób, jak niniejszy Regulamin.
11. Nad prawidłowością ustalenia wyników rywalizacji konkursowej oraz nad przekazaniem nagród nagrodzonym czuwać będzie komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.
12. Wszelkie sprzeciwy Uczestników dotyczące „Strefy konkursowej” i danych Konkursów powinny być zgłaszane tylko i wyłączenie z poziomu profilu uczestnika za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.konkursy.filtron.pl
a) sprzeciwy dotyczące danego Konkursu mogą być składane nie później niż do 7 dnia po ogłoszeniu listy laureatów danego Konkursu,
b) pozostałe sprzeciwy mogą być składane nie później niż do 7 dnia po wymaganym dniu wysyłki nagród,
c) pisemny sprzeciw powinien zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny sprzeciwu.
13. Komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora będzie dążyć do rozpatrzenia sprzeciwu w terminie 10 dni roboczych od daty jego otrzymania. Decyzja Komisji jest ostateczna.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia oświadczenia o przyznaniu nagrody Uczestnikowi w przypadku stwierdzenia lub podjęcia uzasadnionego podejrzenia, że działania, które podjął Uczestnik w celu otrzymania nagrody w Konkursie stanowiły:
a) naruszenie przez Uczestnika przepisów Regulaminu,
b) naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
15. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
16. Nagrody w Konkursie nie są przyznawane w przypadku nadużycia jakichkolwiek uprawnień lub niedopełnienia jakichkolwiek obowiązków ciążących na Uczestnikach.
17. Sądem właściwym do rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych na tle „Strefy konkursowej” i poszczególnych Konkursów jest sąd powszechny odpowiedni dla siedziby Organizatora.

Powrót

Załóż konto konkursowe!

Tylko 2 minuty i jesteś z nami!
VIDEO
+